czwartek, 13 lutego 2014

BIOGRAFIA

Ur. 1963 r., obywatelstwo polskie
Prezes Stowarzyszenia „Polskie Euro 2012”, Stowarzyszenia Interesu Społecznego "Wieczyste", "Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89".

W STANIE WOJENNYM
Działalność opozycyjną rozpoczął w liceum, zawieszony w prawach ucznia w 1979 r. za antysocjalistyczne wypowiedzi, prowadził niezależne gazetki uczniowskie w roku 1980/81. Po stanie wojennym działacz podziemnej grupy «Głos Wolnego SGPiSu», członek grupy inicjatywnej samorządu studenckiego (1982-84) a następnie działał w samorządzie studenckim. W 1984 r. zakłada Klub Francuski SGPiS zwany także KF SYNDROM, który organizuje protesty studenckie i regularne wysyłki prasy podziemnej do Biura Koordynacyjnego Solidarności w Paryżu. Działacz podziemnego NZS SGPiS 1986/87 r., współpracuje także z działem zagranicznym NSZZ « Solidarność » Regionu Mazowsze. Za swoją działalność był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymany (1986 r). W 1988 r. SB podjęło działania mające skompromitować Daniela.

DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH
Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1987r.), rozpoczyna pracę w CEI Minex, a następnie w Rejonowym Urzędzie Poczty Warszawa Śródmieście, gdzie prowadzi sprzedaż znaczków niezależnych w okienku pocztowym. W marcu 1989 r. doprowadza do strajku Poczty Głównej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej. Od października 1989r. - doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł pracy "Transformacja własności państwowej w świetle doświadczeń wybranych krajów". W 1994 r. stopień doktora nauk ekonomicznych.

NAUKOWIEC
W latach 1994 - 2007 r. pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. 1994 rok zostaje doradcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, ale z powodu rozbieżności odnośnie wizji rozwoju rynków papierów wartościowych, rezygnuje ze stanowiska. Jest także autorem wielu opracowań naukowych m.in. dotyczących programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, efektywności i globalizacji rynków kapitałowych oraz prawa podatkowego. Publikował m.in. w czasopismach „Tygodniku Solidarność”, „Fiskus”, „Doradca Podatnika”

Od 1995 do 2000 r. autor wielu ekspertyz dla Biura Ekspertyz i Analiz Sejmu RP dotyczących budżetu, prywatyzacji i kwestii podatkowych. Wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 1999-2002 r. w Wyższej Szkole Handlu I Finansów Międzynarodowych (zajęcia z przedmiotów prawnych i ekonomicznych) w latach 2004-2009 r i w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 2009/2010. Współpracował z wieloma firmami i instytucjami

MENEDŻER
W 2006 roku zostaje członkiem rady nadzorczej państwowej spółki Elewarr (zajmującej się obrotem i przechowalnictwem zbóż), a w lutym 2007 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. 1 sierpnia został prezesem zarządu spółki. Za jego czasów spółka osiągnęła najwyższy zysk w historii, mimo bardzo wysokich wynagrodzeń pracowniczych. Plany rozwoju i dywersyfikacji produkcji (m.in. poprzez stworzenie własnej bazy transportowej, rozwój sektora przetwórczego) zostały udaremnione wraz z jego odwołaniem ze stanowiska (mimo że Daniel nie należał do żadnej partii politycznej) przez nową ekipę rządzącą, która mianowała na to stanowisko polityka z PSLu. W następstwie tej decyzji spółka zaczęła stracić na znaczeniu a wyniki finansowe uległy pogorszeniu. W tym okresie pełnił również funkcję członka rady nadzorczej spółki Agroman. Od grudnia 2014 do czerwca 2015 był prezesem spółki Mirofarm (zrezygnował z funkcji). Od 2008 roku jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym stowarzyszenia "Polskie Euro 2012"

ZNAWCA PRAWA
Współdziałał w kilku organizacjach społecznych. W latach 1995-2007 Był przewodniczącym organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, a następnie organizacji międzyzakładowej instytutów ekologii oraz nauk ekonomicznych PAN. W latach 1996-2003 prezes Krajowego Stowarzyszenia Udziałowców. Wiedza i doświadczenie prawne nabyte w KSU pozwoliły mu stać się jednym z najlepszych w Polsce specjalistów z prawa i procedur administracyjnych. W latach następnych wielokrotnie występował i doradzał stronom w postępowaniach podatkowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jako pierwszy poruszył kwestię braku podstaw prawnych naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w okresie od 1.01.1998 do 31.08.2005 r. ze względu na brak prawnie określonego wzoru w rozporządzeniu MF. Jego artykuły w tej sprawie stały się podstawą interpelacji poselskich, w wyniku której wzór na obliczenie odsetek za zwłokę został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów. 
W 2005 roku doradzał pracownikom Banku Handlowego w sporach z fiskusem w kwestii opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych. Jego pomoc spowodowała, iż wiele pracowników (choć nie wszyscy) uzyskało przedawnienie zobowiązań podatkowych, a sam fiskus zrezygnował z wszczęcia postępowań przeciwko kolejnym rzeszom pracowników BH. W toku postępowań administracyjnych często doprowadza do kreowania nowych stanów prawnych nie przewidzianych w przepisach prawa. W sumie prowadził i nadzorował ponad kilka tysięcy postępowań podatkowych i administracyjnych.
W 2005 r. założył Stowarzyszenie Interesu Społecznego (od 2010 r. działające także pod szyldem Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste") wspomagające obywateli w sporach z organami państwa. W sierpniu 2013 r. zostaje prezesem Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89. 
Doradza i reprezentuje obywateli w postępowaniach administracyjnych i sądowych.